Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สสภ.13 (ชลบุรี) เข้าร่วมประชุมการพัฒนาจังหวัดที่มีความคล่องตัวในการบริหาร ระบบงาน ระบบเงิน และระบบกำลังคน (จังหวัดพันธุ์ใหม่:High Performance)

สสภ.13 (ชลบุรี) เข้าร่วมประชุมการพัฒนาจังหวัดที่มีความคล่องตัวในการบริหาร ระบบงาน ระบบเงิน และระบบกำลังคน (จังหวัดพันธุ์ใหม่:High Performance)

         เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) และเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมการพัฒนาจังหวัดที่มีความคล่องตัวในการบริหาร ระบบงาน ระบบเงิน และระบบกำลังคน (จังหวัดพันธุ์ใหม่:High Performance)    ณ โรงแรม  ซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. จัดขึ้นเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้    ส่วนเสียจากภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน เพื่อประกอบการจัดทำแนวทางการพัฒนาจังหวัดที่มีความคล่องตัวในการบริหาร ระบบงาน ระบบเงิน และระบบกำลังคน (จังหวัดพันธุ์ใหม่ : High Performance) ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะนำส่งให้กระทรวงมหาดไทยรับไปดำเนินการนำร่อง 6 จังหวัด ภายใน พ.ศ. 2562 และขยายผลให้เป็น    38 จังหวัดภายใน พ.ศ. 2565 

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม รายงาน

แกลเลอรี่