Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

การสำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงาน สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้าง

การสำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงาน สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้าง

ระหว่างวันที่ 17 – 18 เมษายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) มอบหมายเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่รับผิดชอบ ตามแผนงานโครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษ (Clean & Green City) ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบดูแลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 1. เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี 2. เทศบาลตำบลบางขนาก 3. เทศบาลตำบลสนามชัยเขต 4. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา 5. องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้าง พร้อมให้ข้อเสนอแนะแนวทางวิชาการให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่