Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

จัดโครงการฝึกอบรม อปท. 3R ลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

จัดโครงการฝึกอบรม อปท. 3R ลด คัดแยก  และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

วันที่ 22 เมษายน 2562 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) จัดโครงการฝึกอบรม อปท. 3R ลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ภายใต้โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งได้คัดเลือกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง จังหวัดจันทบุรี เทศบาลตำบลตะกาง จังหวัดตราด เทศบาลตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ จังหวัดระยอง และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จังหวัดตราด เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการและจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในแต่ละจังหวัดเป้าหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่อง โดยกำหนดจัดการฝึกอบรมฯ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ จังหวัดระยอง กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 100 คน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการลดปริมาณขยะและการจัดการขยะต้นทางรวมทั้งการนำกลับมาใช้ประโยชน์ โดยพัฒนายกระดับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบการจัดการขยะและขยายผลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่