Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดชุมชน ปลอดขยะ (Zero Waste) และโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี พ.ศ. 2562 ระดับภาค

จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดชุมชน ปลอดขยะ (Zero Waste) และโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี พ.ศ. 2562 ระดับภาค

วันที่ 25 เมษายน 2562 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการตัดสิน โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี พ.ศ. 2562 ระดับภาค โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) เป็นประธานในการประชุมและเป็นประธานคณะกรรมการตัดสินซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย (1) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี (2) ศูนย์อนามัยที่ 6 (3) สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 (4) สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 (5) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี และ (6) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ณ ห้องประชุมไพลิน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่