Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

จัดประชุมพิจารณาเล่มรายงานโครงการประกวดชุมชน ปลอดขยะ (Zero Waste) และโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จัดประชุมพิจารณาเล่มรายงานโครงการประกวดชุมชน ปลอดขยะ (Zero Waste) และโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดประชุมพิจารณาเล่มรายงานโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมไพลิน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) โดยมีโรงเรียนและชุมชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 17 แห่ง โดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน 7 แห่ง และระดับมัธยมศึกษาจำนวน 5  แห่ง และชุมชนจำนวน 5 แห่ง ในการประชุมพิจารณาดังกล่าวประกอบด้วยกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 8 ภาค 9 ศูนย์อนามัยที่ 6 จังหวัดชลบุรี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โดยมีนายปัญญา วรเพชรายุทธ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) เป็นประธานกรรมการ โดยมีมติที่ประชุมสรุปผลโรงเรียนและชุมชนที่ผ่านเข้ารอบดังนี้ ระดับประถมศึกษา ผ่านเข้ารอบจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ จังหวัดชลบุรี โรงเรียนวัดบางฝ้าย จังหวัดสมุทรปราการ ระดับมัธยมศึกษาได้แก่ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม (รัชมังคลาภิเษก) จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนมหาภาพกระจาดทอง   อุปภัมถ์ จังหวัดสมุทรปราการ ส่วนระดับชุมชน แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ชุมชนขนาด S ได้แก่ ชุมชนบ้านหนองจับเป็ด จังหวัดจันทบุรี ขนาด M ได้แก่ ชุนชนบ้านตาเรือง และกลุ่ม L ได้แก่ ชุมชนบ้านคลองกะทา จังหวัดจันทบุรี และชุมชนพัฒนา จังหวัดสมุทรปราการ และจัดแผนในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรม ระหว่างวันที่ 22-24 และ 27-28 พฤษภาคม 2562 และในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 กำหนดการประชุมเพื่อพิจารณาสรุปผลการตรวจประเมินฯ เพื่อสำนักงานฯ จะได้รายงานผลโรงเรียนและชุมชนที่ผ่านเข้ารอบระดับภาคให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อไป

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่