Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

การสำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงาน สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้าง

การสำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงาน สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้าง

ระหว่างวันที่  13 – 14 พฤษภาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) มอบหมายเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่รับผิดชอบ ตามแผนงานโครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษ (Clean & Green City) ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบดูแลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน จำนวน 6 แห่ง ดังนี้ 1. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก 2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี 3. ทม.แสนสุข 4. ทม.บ้านบึง 5. ทต.หมอนนาง 6. บจ.เวสท์ ทู เวลล์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้าง พร้อมให้ข้อเสนอแนะแนวทางวิชาการให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่