Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ ปรึกษา และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ ปรึกษา และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อให้คำแนะนำ ปรึกษา และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามโครงการฯ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่