Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สสภ.13(ชลบุรี)ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแกนหลักในกลุ่ม Cluster จังหวัดฉะเชิงเทรา

สสภ.13(ชลบุรี)ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแกนหลักในกลุ่ม Cluster จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562 ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแกนหลักในกลุ่ม Cluster จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง เทศบาลตำบลบางคล้า และองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ เพื่อขับเคลื่อนการรวมกลุ่ม Cluster และแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอย 

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม รายงาน

แกลเลอรี่