Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สสภ.13(ชลบุรี)ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

สสภ.13(ชลบุรี)ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอโป่งน้ำร้อน โดยได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ทั้งนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการ เพื่อขับเคลื่อนการรวมกลุ่ม Cluster และแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอย และการจัดทำเอกสารประกอบการขอรับงบประมาณ

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม รายงาน

แกลเลอรี่