Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

จัดประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด และเกณฑ์ตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด

จัดประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด และเกณฑ์ตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) จัดประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด และเกณฑ์ตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ให้แก่ผู้แทนวัดที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  มีวัดในจังหวัดระยองเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 11 วัด ได้แก่ 1.วัดโสภณวนาราม 2.วัดซอยคีรี 3.วัดนาตาขวัญ 4.วัดชะวึก 5.วัดเขาวังม่าน 6.วัดหนองกะบอก 7.วัดท่าเรือแกลง 8.วัดคลองทราย 9.วัดทับมา และ 10.วัดมาบข่า ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทับมา จังหวัดระยอง

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่