Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ลงพื้นที่ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยรอบบริเวณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ลงพื้นที่ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยรอบบริเวณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยรอบบริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอทางวิชาการให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิชาการลงพื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลดอนฉิมพลี และเทศบาลตำบลบางขนาก จังหวัดฉะเชิงเทรา

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่