Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สสภ.13(ชลบุรี)ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

สสภ.13(ชลบุรี)ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอย  เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

          เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) และเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้แทนสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทราและผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยของ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นแกนหลักของ Cluster กลุ่มอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ระบบฯ ของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราดำเนินการโดยเอกชน มีการปรับปรุงเป็นระบบคัดแยก สามารถรองรับขยะได้ 120 ตัน/วัน และมีแผนขยายถึง 200 ตัน/วัน เพื่อสนับสนุนในการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการขยะของจังหวัด ได้มีแนวทางในการดำเนินการร่วมกันของหน่วยงาน โดยการจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการขยะของกลุ่ม Cluster ทั้งจังหวัด  เพื่อทบทวนและจัดประชุมชี้แจงในเดือนกรกฎาคม 2562ให้ได้แนวทางที่ชัดเจนต่อไป

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม รายงาน

 

แกลเลอรี่