Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สสภ.13(ชลบุรี) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชน ตามการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี

สสภ.13(ชลบุรี) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1  งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชน ตามการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตามการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี จัดโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมแปซิฟิค โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตามการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี กำหนดขอบเขตการศึกษาตามผังเมืองรวม 4 พื้นที่ คือ 1) ผังเมืองรวมเมืองพนัสนิคมและพื้นที่ต่อเนื่อง 2)ผังเมืองรวมเมืองบ้านบึงและพื้นที่ต่อเนื่อง 3)ผังเมืองรวมชุมชนพานทอง-  หนองตำลึงและพื้นที่ต่อเนื่อง และ 4)ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบังและพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาประเด็นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นที่ฐาน 7 ระบบ ได้แก่ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม ระบบการป้องกันการกัดเซาะของแม่น้ำ ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะมูลฝอย และระบบสนับสนุนอื่นๆ โดยได้มีการเสนอโครงการนำร่องที่มีศักยภาพในการนำมาออกแบบรายละเอียดเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนฯ จำนวน 8 โครงการ ดังนี้

              1. โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเมืองพนัสนิคม

              2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเชื่อมระหว่างเมืองและสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านบึง

              3. โครงการก่อสร้างและขยายช่องจราจรถนน ชบ.ถ.1-0601 พร้อมทางระบายน้ำ อบต.เกาะลอยบางหัก  อบต.หน้าประดู่  อบต.พานทองหนองกะขะ

              4. โครงการปรับปรุงถนนในเขตท้องที่ของ อบต.มาบโป่ง อบต.หนองขยาย อบต.หนองหงส์

              5. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำเซาะบริเวณคลองพานทอง

              6. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงหนองปรือ

              7. โครงการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ เทศบาลนครแหลมฉบัง

                           8. โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุม EEC เทศบาลนครแหลมฉบัง

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม รายงาน

แกลเลอรี่