Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคอยู่ในกลุ่มการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมตามแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเด็นเป้าหมาย แนวทางการบริหารจัดการ Flagship project และงบประมาณ ซึ่งจะมีการนำเสนอในที่ประชุมฯ วันที่ 29 มิถุนายน 2562

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม รายงาน