Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สสภ.13(ชลบุรี)เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ในการกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวสนามบินนานาชาติ

สสภ.13(ชลบุรี)เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ในการกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวสนามบินนานาชาติ

เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2562 ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นในการกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวสนามบินนานาชาติ ณ ห้องประชุมวารี โรงแรมฟิฟธ์ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

  เขตพัฒนาการท่องเที่ยว ตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ   (ฉบับที่ 2) 2562 ปัจจุบันมีการประกาศกำหนดเขตทั้งหมด 9 เขต อยู่ระหว่างรอประกาศ 6 เขต และอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษา 3 เขต คือ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา สนามบินนานาชาติ และน้ำพุร้อน

            สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดทำโครงการเพื่อทำประชาพิจารณ์การกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติม โดยมีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่จะมีการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบินนานาชาติ ได้แก่ สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอู่ตะเภา โดยร่วมกันพิจารณาในประเด็นการกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวสนามบินนานาชาติ แนวทางการพัฒนา และแนวทางการบริหารจัดการ

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม รายงาน

แกลเลอรี่