Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

3 ก.ค. วันปลอดถุงพลาสติกสากล

3 ก.ค. วันปลอดถุงพลาสติกสากล

3 ก.ค. "วันปลอดถุงพลาสติกสากล" (Plastic Bag Free Day) กำหนดขึ้นโดยองค์กร Plastic Bag Free World และก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือขององค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลก เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ถุงพลาสติก