Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการดำเนินงานตาม โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการดำเนินงานตาม โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) พร้อมด้วยคณะกรรมการการประเมินตามโครงการประเมินสำนักงานสีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ตามเกณฑ์การให้คะแนนของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางทราย จังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่