Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

เจ้าหน้าที่สสภ.13 (ชลบุรี) เป็นวิทยากร ”โครงการเยาวชนรักษ์น้ำ” ณ โรงเรียนสิริเบญญาลัย ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่สสภ.13 (ชลบุรี) เป็นวิทยากร ”โครงการเยาวชนรักษ์น้ำ”  ณ โรงเรียนสิริเบญญาลัย ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) โดยส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร ”โครงการเยาวชนรักษ์น้ำ” จัดโดยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย  จังหวัดสมุทรปราการ โดยบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ทรัพยากรน้ำและความสำคัญของทรัพยากรน้ำ สถานการณ์ของทรัพยากรน้ำ วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปัญหามลพิษทางน้ำ การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำ  รวมทั้งฝึกปฏิบัติการตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนามอย่างง่าย ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสิริเบญญาลัย ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประมาณ 100 คน เพี่อให้เยาวชนความรู้ความเข้าใจด้านทรัพยากรน้ำ และคุณภาพน้ำ รวมถึงมีความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ  ปลูกฝังในเยาวชนมีจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์น้ำและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำต่อไป 

 

ภาพ/ข้อความ : โดยส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่