Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการประเมินผลกระทบโดยรอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2562

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการประเมินผลกระทบโดยรอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2562

ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการประเมินผลกระทบโดยรอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายถาวร เพ็ชรบัว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) เป็นประธาน โดยในที่ประชุมได้กล่าวถึงข้อสรุปการลงพื้นที่ประเมินผลกระทบโดยรอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 และประเด็น ปัญหาและอุปสรรคที่เจ้าหน้าที่พบเจอตลอดจนข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลและน้ำเสีย ณ ศูนย์เรียนรู้รักษ์แบน (Ban’s Conservation Learning Center Koh Tao) ณ ห้องประชุมแบน ไดฟวิ่ง รีสอร์ท เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่