Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สสภ.13(ชลบุรี)เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านเทคนิควิชาการ ครั้งที่ 1/2562

สสภ.13(ชลบุรี)เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านเทคนิควิชาการ ครั้งที่ 1/2562

 

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมร่วม ประชุม คณะทำงานด้านเทคนิควิชาการ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคาร

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยที่ประชุมได้พิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่ง สผ. ได้พิจารณาโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณ  พบว่า ไม่มีโครงการที่มีความพร้อมในการเสนอขอรับงบประมาณ ซึ่งที่ประชุม ได้พิจารณาในรายละเอียดและเห็นร่วมกันว่า ควรสนับสนุนโครงการที่มีความเป็นไปได้เพื่อปรับปรุงเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ทันห้วงเวลาการพิจารณางบประมาณ  จำนวน 8 โครงการ ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน - ทม.ชุมแพ

2. โครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ระยะที่ 3 (ส่วนขยาย) - ทม.สุโขทัยธานี

3. โครงการจัดซื้อรถตักล้อยางเพื่อใช้ในการคัดแยกขยะมูลฝอย - ทม.สุโขทัยธานี

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (ระยะที่ 4) - ทม.เพชรบูรณ์

5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ระยะที่ 2 - อบจ.นนทบุรี

6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย - ทม.ยโสธร

7. โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ เขตบริการสุขภาพที่ 6 - อบจ.ระยอง

8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล –  อบจ.ระยอง

แกลเลอรี่