Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดชุมชน โรงเรียนสะอาด สิ่งแวดล้อมน่าอยู่จังหวัดระยอง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดชุมชน  โรงเรียนสะอาด สิ่งแวดล้อมน่าอยู่จังหวัดระยอง

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดชุมชน โรงเรียนสะอาด สิ่งแวดล้อมน่าอยู่จังหวัดระยอง โดยประกอบด้วยโรงเรียน จำนวน 10 แห่ง และชุมชนจำนวน 3 แห่ง ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและสถานศึกษาในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย และเพื่อเป็นการพัฒนาและสร้างแรงจูงใจให้กับชุมชนและโรงเรียนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นต้นแบบชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะของจังหวัดระยองต่อไป ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย 1.ผอ.ทสจ.ระยอง 2.ท้องถิ่นจังหวัดระยอง หรือผู้แทน 3.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง หรือผู้แทน 4.ผอ. สสภ.13 (ชลบุรี) หรือผู้แทน 5.ศึกษาธิการจังหวัดระยอง หรือผู้แทน 6.ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม ทสจ.ระยอง 7.เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม ทสจ.ระยอง

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่