Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินเบื้องต้นชุมชนปลอดขยะ และโรงเรียนปลอดขยะที่ผ่านเข้ารอบที่ 1

ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินเบื้องต้นชุมชนปลอดขยะ และโรงเรียนปลอดขยะที่ผ่านเข้ารอบที่ 1

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินเบื้องต้นชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 ณ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียน ในการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยนำแนวคิด “Zero Waste” หรือ “การจัดการขยะเหลือศูนย์” ตามหลัก 3Rs มาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรม

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่