Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สสภ.13(ชลบุรี)เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยระดับจังหวัด จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 4/2562

สสภ.13(ชลบุรี)เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยระดับจังหวัด  จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยระดับจังหวัด จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 4/2562 ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี มีสาระการประชุมดังนี้

    1.เทศบาลเมืองจันทบุรี เสนอโครงการแปรรูปขยะชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อทราบ ซึ่งคณะกรรมการฯ เสนอให้มีการประชุมคณะทำงานจัดการขยะฯ กลุ่ม Cluster 1(ทม.จันทบุรี) และนำผลการประชุมให้ อปท. นำเสนอสภาท้องถิ่นประกอบการพิจารณามีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการฯ เพื่อให้สอดคล้องตามขั้นตอนของมหาดไทย และให้คณะทำงานฯ สนับสนุนการขับเคลื่อนของกลุ่ม Cluster

    2.คณะกรรมการมีมติเห็นชอบการเสนอขอรับการสนับสนุนงบเหลือจ่ายปี 2562 สำหรับการขอซื้อรถเก็บขนขยะของ อปท. 3 แห่ง

    3.การจัดการขยะอันตรายชุมชน ตามที่มีการ MOU ให้ อปท.นำขยะอันตรายส่ง อบจ.จันทบุรีนำไปกำจัด มีขยะเพียง 1 ตัน ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรีติดตามการดำเนินการคัดแยกขยะอันตรายของแต่ละ อปท. และให้มีการดำเนินการเป็นไปตามแผนบริหารจัดการขยะของจังหวัด สำหรับขยะติดเชื้อควรมีนโยบายดำเนินการตามโครงการจัดการขยะติดเชื้อของ อบจ.ระยอง เพื่อลดปัญหาผลกระทบจากขยะติดเชื้อ และให้พิจารณากรณี รพ.พระปกเกล้าที่มีการใช้เตาอบขยะติดเชื้อ ซึ่งไม่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ และเกรงผลกระทบกับประชาชนข้างเคียง

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม รายงาน

แกลเลอรี่