Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) ปี พ.ศ. 2562

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) ปี พ.ศ. 2562

วันที่ 26 สิงหาคม 2562  ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) ปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องทัพพระยา โรงแรมชลอินเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนมีการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยกระดับสู่มาตรฐานสากล 1 จังหวัด  1 เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและเทศบาลต้นแบบ (Green City) เพื่อเข้ารับการตรวจประเมินระดับประเทศ โดยในช่วงเช้ามีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วม และช่วงบ่ายมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลทับมา จ.ระยอง เข้าร่วม

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่