Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) ปี 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) ปี 2562

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) ปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องทัพพระยา โรงแรมชลอินเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนมีการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยกระดับสู่มาตรฐานสากล 1 จังหวัด  1 เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและเทศบาลต้นแบบ (Green City) เพื่อเข้ารับการตรวจประเมินระดับประเทศ โดยในช่วงเช้ามีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลชำราก จ.ตราด เข้าร่วม ช่วงบ่ายมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี เข้าร่วม และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่