Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ตรวจประเมินโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 จังหวัดระยอง

ตรวจประเมินโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 จังหวัดระยอง

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามผลการตรวจประเมินฯ ในครั้งที่ 1 ตามข้อเสนอแนะกรรมการ พร้อมให้ข้อเสนอเพิ่มเติม โดยตรวจเยี่ยมวัดจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ วัดคลองทราย ในเขตพื้นที่ ทต.พลา จ.ระยอง และวัดท่าเรือ ในเขตพื้นที่ ทต.แกลงกะเฉด จ.ระยอง เพื่อให้ผู้นำทางศาสนา กรรมการวัด เกิดความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและเข้ามามีส่วนร่วม ในการทำให้ศาสนสถานมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะกับการประกอบศาสนกิจและเกิดเครือข่ายในการช่วยขยายองค์ความรู้ให้กับชุมชน โดยคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ให้ทั้งสองวัดเน้นเรื่องของกระบวนการคัดแยกขยะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในภาพรวมอยู่ในระดับดีเนื่องจากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะ

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่