Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สสภ.13 (ชลบุรี)เข้าร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการในการฝึกอบรมแนวทางการ บูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด หลักสูตรที่ 1 กลุ่มที่ 3

สสภ.13 (ชลบุรี)เข้าร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการในการฝึกอบรมแนวทางการ บูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด หลักสูตรที่ 1 กลุ่มที่ 3

วันที่ 28-30 ตุลาคม 2562 นางปรานี  โอรักษ์ ผู้อำนวยการส่วน

ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการในการฝึกอบรมแนวทางการบูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด หลักสูตรที่ 1 กลุ่มที่ 3 จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ GIZ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานจังหวัดและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ในกลุ่มสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 ,11 และ 13 สำหรับกลุ่มสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ สรุปได้ดังนี้

       1.นโยบายการขับเคลื่อนแผนแม่บทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2558-2593 สู่นโยบายระดับจังหวัด/ท้องถิ่น โดยบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

       2. สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางบูรณาการนโยบายฯ และกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาในพื้นที่ต่อยอดจากหลักสูตรการอบรม โดยมีสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคเป็น Technical Arm  ในการถ่ายทอดและสนับสนุนการดำเนินงานในระดับพื้นที่

       3. มีแนวทางและข้อเสนอแนะในการบูรณาการทั้งระดับนโยบายที่มีการประสานความร่วมมือระดับกระทรวง และการชี้แจงสร้างความเข้าใจในแนวระนาบที่เป็นหน่วยปฏิบัติ

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม รายงาน

แกลเลอรี่