Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สสภ.13 (ชลบุรี) ประชุมหารือจัดทำร่างข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สสภ.13 (ชลบุรี) ประชุมหารือจัดทำร่างข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 6 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ร่วมประชุมหารือจัดทำร่างข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้จัดทำ Project Idea เพื่อจัดส่งให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เสนอโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในหัวข้อแผนงานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ จำนวน 5 โครงการ ได้แก่

1. จัดทำแผนจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พัฒนาที่สำคัญ

2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ (น้ำเสียและขยะ)

3. ลดของเสีย ณ แหล่งกำเนิดเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำ

4. พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองสำคัญให้เป็นเมืองน่าอยู่/เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

5. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม รายงาน

แกลเลอรี่