Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สนับสนุนวิทยากร เรื่อง โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

สนับสนุนวิทยากร เรื่อง โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

วันที่ 11 ธันวาคม 2562  ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สนับสนุนวิทยากรบรรยายเรื่อง โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนการดำเนินงาน และเพิ่มทักษะในการตรวจประเมินคุณภาพภายในให้กับบุคลากรของสถาบัน

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่