Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

เข้าร่วมประชุมหารือการปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค

เข้าร่วมประชุมหารือการปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค

วันที่ 2 มกราคม 2563 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนัก มอบหมายนางลักษณา วีรธนาภรณ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักฯ เข้าร่วมประชุมหารือการปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ณ ห้องประชุม 201 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร สืบเนื่องจากการประชุมขับเคลื่อนและจัดการคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืนภายใต้แผนบูรณาการน้ำ ปี พ.ศ.2562 ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16    เมื่อวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2562 มีประเด็นที่เห็นควรปรึกษาหารือกับผู้บริหารระดับสูงในหลายประเด็น อาทิ การจัดทำข้อมูล/แนวทางการปฏิรูปโครงสร้างภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่