Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำจากระบบประปาหมู่บ้านพื้นที่จังหวัดชลบุรี,จังหวัดระยอง,จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด

ลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำจากระบบประปาหมู่บ้านพื้นที่จังหวัดชลบุรี,จังหวัดระยอง,จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด

วันที่ 7 – 9 มกราคม 2563 ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ.13 (ชลบุรี) ดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำจากระบบประปาหมู่บ้านในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก โดยวันที่ 7 มกราคม 2563 เก็บตัวอย่างน้ำจากอำเภอเมืองและอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง จำนวน 9 แห่ง วันที่ 8 มกราคม 2563 เก็บตัวอย่างน้ำจากอำเภอเมือง,อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง อำเภอบางละมุง,อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีและอำเภอเมืองและอำเภอ  เขาสมิงจังหวัดตราด จำนวน 14 แห่ง วันที่ 9 มกราคม 2563 เก็บตัวอย่างน้ำจากอำเภอขลุง,อำเภอเมือง,อำเภอแก่งหางแมว จำนวน 8 แห่ง รวมสำรวจทั้งสิ้น 32 แห่งและเก็บตัวอย่างน้ำรวมทั้งสิ้น 56 ตัวอย่างโดยส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ ณ ห้องปฏิบัติการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

รายงานโดย: ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่