Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

เข้าร่วมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เข้าร่วมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนัก มอบหมายนางลักษณา วีรธนาภรณ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการและพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 โดยในช่วงเช้าในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายอุดร รโหฐาน ผู้อำนวยการกองทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี บรรยายเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างเป็นระบบศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยการร่วมลงทุนกับเอกชน ณ โรงแรมไอวิช จังหวัดนนทบุรี และช่วงบ่ายศึกษาดูงานการจัดการนำก๊าซจากหลุมฝังกลบมาผลิตกระแสไฟฟ้า การจัดการขยะเก่าในพื้นที่บ่อฝังกลบโดยการรื้อร่อนเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF และศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยโดยการเผาแบบระบบหมุน (Rotary Kiln) ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่