Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่13 (ชลบุรี) พร้อมด้วยนางสาวชมภูนุช พิมพ์ทอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานในพิธี โดยในปี พ.ศ.2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ และกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้บูรณาการงานร่วมกันในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ผ่านระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (กรมควบคุมมลพิษ) และระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นข้อมูลเดียวกันทั้งประเทศ

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่