Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการเนื่องในวันคุ้มครอง สัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562

เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการเนื่องในวันคุ้มครอง สัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่13 (ชลบุรี) มอบหมายนางสาวลัดดา พูลผล พนักงานธุรการ ส4 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการเนื่องในวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เสริมสร้างความรู้ความเข้าในที่ถูกต้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่ตลอดไป ภายใต้แนวคิด “อนุรักษ์สัตว์ป่า รักษาสมดุลโลก” ณ บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายอนุชา กระจายศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)เป็นประธานในพิธี 

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่