Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

จัดทำโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเฝ้าระวังและจัดการคุณภาพน้ำแม่น้ำพังราด"

จัดทำโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเฝ้าระวังและจัดการคุณภาพน้ำแม่น้ำพังราด"

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ได้จัดทำโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเฝ้าระวังและจัดการคุณภาพน้ำแม่น้ำพังราดขึ้น ภายใต้โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ปี 2563  ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563  ณ โรงเรียนนายายอามพิทยาคม  ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียน  ให้เกิดความร่วมมือในการดูแลรักษา  เฝ้าระวังติดตามตรวจสอบ  และจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่แม่น้ำพังราด  ซึ่งคาบเกี่ยวพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและระยอง ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ สำนักงานเทศบาลตำบลนายายอาม  สำนักงานเทศบาลตำบลช้างข้าม องค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต จังหวัดจันทบุรี สำนักงานเทศบาลตำบลกองดิน  องค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน  และองค์การบริหารส่วนตำบลพังราด  จังหวัดระยอง
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนในพื้นที่ดังกล่าว จำนวน 10 แห่ง  ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาน้อย  โรงเรียนวัดสุขไพรวัน  โรงเรียนวัดกองดิน โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด  โรงเรียนวัดท่ากง  จ.ระยอง โรงเรียนวัดเขาวงกต  โรงเรียนเตรียมศึกษานายายอาม  โรงเรียนนายายอามพิทยาคม โรงเรียนบ้านเขามะปริง โรงเรียนวัดช้างข้าม จ.จันทบุรี  เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำพังราด (กลุ่มเยาวชน) ซึ่งถือเป็นการเสริมศักยภาพและขยายกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนสู่กลุ่ม เยาวชนในพื้นที่   โดยสำนักงานฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านคุณภาพน้ำ การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ การฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนามอย่างง่าย ให้แก่ครูและผู้แทนนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ดังกล่าว จนสามารถปฏิบัติได้ และจัดทำแนวทางดำเนินงานของเครือข่ายฯ และแผนการปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำโดยกลุ่มเครือข่ายฯ  พร้อมทั้งมอบชุดอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนามอย่างง่ายให้โรงเรียนนำไปใช้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำในพื้นที่ของตนเองต่อไป

ภาพ/ข้อความ ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่