Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ National SDGs Workshop ครั้งที่ 2

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ  National SDGs Workshop ครั้งที่ 2

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่13 (ชลบุรี) มอบหมายนางลักษณา วีรธนาภรณ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ National SDGs Workshop ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการดำเนินงานในระดับภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ตลอดจนข้อค้นพบที่ได้จากการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน เพื่อพัฒนาการดำเนินงานในระยะต่อไป ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่