Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ลงพื้นที่ประเมินสถานภาพสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ในพื้นที่จังหวัดระยอง

ลงพื้นที่ประเมินสถานภาพสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน  ในพื้นที่จังหวัดระยอง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่13 (ชลบุรี) มอบหมายนางปรานี โอรักษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม นางสาวชมภูนุช พิมพ์ทอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง ผู้แทนสำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ประเมินสถานภาพสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง และสถานีขนถ่ายฯ จังหวัดระยอง 

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่