Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้้ำแม่น้ำพังราด (กลุ่มเยาวชน)

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเฝ้าระวังและจัดการคุณภาพน้ำแม่น้ำพังราด เพื่อจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำพังราด (กลุ่มเยาวชน)

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเฝ้าระวังและจัดการคุณภาพน้ำแม่น้ำพังราด  เพื่อจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำพังราด (กลุ่มเยาวชน)

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ได้จัดทำโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเฝ้าระวังและจัดการคุณภาพน้ำแม่น้ำพังราดขึ้น ภายใต้โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ปี 2563  ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563  ณ โรงเรียนนายายอามพิทยาคม  ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียน  ให้เกิดความร่วมมือในการดูแลรักษา  เฝ้าระวังติดตามตรวจสอบ  และจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่แม่น้ำพังราด  ซึ่งคาบเกี่ยวพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและระยอง ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ สำนักงานเทศบาลตำบลนายายอาม  สำนักงานเทศบาลตำบลช้างข้าม องค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต จังหวัดจันทบุรี สำนักงานเทศบาลตำบลกองดิน  องค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน  และองค์การบริหารส่วนตำบลพังราด  จังหวัดระยอง
โดยจัดตั้งเป็นกลุ่ม
เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำพังราด (กลุ่มเยาวชน)  มีกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนในพื้นที่ดังกล่าว จำนวน 10 แห่ง  ได้แก่ 1)โรงเรียนบ้านเขาน้อย  2)โรงเรียนวัดสุขไพรวัน  3)โรงเรียนวัดกองดิน 4)โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด  5)โรงเรียนวัดท่ากง  จ.ระยอง 6)โรงเรียนวัดเขาวงกต  7)โรงเรียนเตรียมศึกษานายายอาม  8)โรงเรียนนายายอามพิทยาคม  9)โรงเรียนบ้านเขามะปริง 10)โรงเรียนวัดช้างข้าม จ.จันทบุรี  เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำพังราด (กลุ่มเยาวชน) ซึ่งถือเป็นการเสริมศักยภาพและขยายกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนสู่กลุ่ม เยาวชนในพื้นที่   โดยสำนักงานฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านคุณภาพน้ำ การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ การฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนามอย่างง่าย ให้แก่ครูและผู้แทนนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ดังกล่าว จนสามารถปฏิบัติได้ และจัดทำแนวทางดำเนินงานของเครือข่ายฯ และแผนการปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำโดยกลุ่มเครือข่ายฯ  พร้อมทั้งมอบชุดอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนามอย่างง่ายให้โรงเรียนนำไปใช้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำในพื้นที่ของตนเองต่อไป

 

  

    

 

ภาพ/ข้อความ : ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สำนักง่านสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

แกลเลอรี่