Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้้ำแม่น้ำพังราด (กลุ่มเยาวชน)

ทำเนียบเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำพังราด (กลุ่มเยาวชน)

ทำเนียบเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำพังราด (กลุ่มเยาวชน)

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ได้จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำพังราด (กลุ่มเยาวชน) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียน  ให้เกิดความร่วมมือในการดูแลรักษา  เฝ้าระวังติดตามตรวจสอบ  และจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่แม่น้ำพังราด ถือเป็นการเสริมศักยภาพและขยายกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนที่มีอยู่เดิม สู่กลุ่มเยาวชนในพื้นที  
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนในพื้นที่  จำนวน 10 แห่ง  ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาน้อย  โรงเรียนวัดสุขไพรวัน  โรงเรียนวัดกองดิน โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด  โรงเรียนวัดท่ากง  จ.ระยอง โรงเรียนวัดเขาวงกต  โรงเรียนเตรียมศึกษานายายอาม  โรงเรียนนายายอามพิทยาคม โรงเรียนบ้านเขามะปริง โรงเรียนวัดช้างข้าม จ.จันทบุรี  อยู่
ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ สำนักงานเทศบาลตำบลนายายอาม  สำนักงานเทศบาลตำบลช้างข้าม องค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต จังหวัดจันทบุรี สำนักงานเทศบาลตำบลกองดิน  องค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน  และองค์การบริหารส่วนตำบลพังราด  จังหวัดระยอง เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำพังราด (กลุ่มเยาวชน)  

 

 

สามารถดาวน์โหลดทำเนียบเครือข่ายฯ  ด้านล่างนี้ค่ะ

 

ภาพ/ข้อความ : ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

 

เอกสารแนบ

ทำเนียบเครือข่ายแม่น้ำพังราด-เยาวชน

ขนาดไฟล์:1.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 30 ครั้ง