Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน เขตพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2563

ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน เขตพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน เขตพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ทำการสำรวจข้อมูลสภาพทั่วไป ตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนาม และเก็บตัวอย่างน้ำคลองระบม อ.สนามชัยเขต คลองท่าลาด อ.พนมสารคราม จ.ฉะเชิงเทราครั้งที่ 2/2563 และส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ณ ห้องปฏิบัติการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

ภาพ/ข้อความ ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่