Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

เข้าร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ (สิทธิชุมชน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/สถานการณ์ปัญหา/วิเคราะห์ข้อมูลด้านของเสียภาคอุตสาหกรรมและขยะ/ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา)

เข้าร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ (สิทธิชุมชน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/สถานการณ์ปัญหา/วิเคราะห์ข้อมูลด้านของเสียภาคอุตสาหกรรมและขยะ/ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เข้าร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ (สิทธิชุมชน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/สถานการณ์ปัญหา/วิเคราะห์ข้อมูลด้านของเสียภาคอุตสาหกรรมและขยะ/แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา) ณ อาคารอนุสรณ์ผู้ใหญ่ประจบ เนาวโอภาส หมู่ 14 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี สระแก้ว เพชรบุรี  ประมาณ 50 คน มีผู้ร่วมเสวนา คือ ประกอบด้วย 1) ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) 2) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3)ดร.สมนึก จึงมีผศิน 4)จนท.มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม 5) จนท.มูลนิธิบูรณนิเวศน์ 6)เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ตำบลหนองแหน เพื่อได้ตระหนักถึงปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นจากผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมบ่อฝังกลบขยะ การลักลอบทิ้ง เป็นต้น และส่งผลกระทบต่อชุมชน สุขภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการทำลายวิถีของชุมชนในด้านต่างๆ

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่