Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ลงพื้นที่ประเมินสถานภาพสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

ลงพื้นที่ประเมินสถานภาพสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน  ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่13 (ชลบุรี) มอบหมายนางปรานี โอรักษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม นางสาว ชมภูนุช พิมพ์ทอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี ผู้แทนจากท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี นายอำเภอ ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับผิดชอบสถานที่กำจัดขยะฯ ลงพื้นที่ประเมินสถานภาพสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี รวมทั้งสิ้น 2 แห่ง ได้แก่ 1.ทม.แสนสุข 2.อบต.เขาคันทรง (บ.คลีนซิตี้) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจปริมาณขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้าง การนำขยะไปใช้ประโยชน์และสถานการณ์ดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะ และเพื่อจัดทำรายงานฐานข้อมูลขยะส่งกรมควบคุมมลพิษต่อไป

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

 

 

แกลเลอรี่