Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ประชุมคณะกรรมการจัดทำขอบเขคงาน (TOR) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการจัดทำขอบเขคงาน (TOR) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 2 มีนาคม 2563 คณะกรรมการจัดทำขอบเขคงาน (TOR) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ร่วมประชุมพร้อมผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เพื่อหารือการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) การกำหนดราคากลาง รวมถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต่อไป

แกลเลอรี่