Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สสภ.13 (ชลบุรี) ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำแผนงานโครงการด้านการจัดการขยะและน้ำเสียจังหวัดระยอง แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

สสภ.13 (ชลบุรี) ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำแผนงานโครงการด้านการจัดการขยะและน้ำเสียจังหวัดระยอง แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

วันที่ 4 มีนาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) มอบหมายนางปรานี โอรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำแผนงานโครงการด้านการจัดการขยะและน้ำเสียจังหวัดระยอง แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองโดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้

1. การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยอำเภอแกลง (สถานีห้วยยาง) เป็นระบบจัดการขยะเป็น RDF เพื่อเข้าสู่โรงไฟฟ้าจากขยะที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

2. การจัดทำโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียตามผลการศึกษาการบริหารจัดการน้ำเสียในพื้นที่อำเภอปลวกแดง และเขตควบคุมมลพิษ เพื่อเสนอของบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

3. แนวทางบริหารจัดการขยะติดเชื้อเพื่อรองรับระบบเตาเผาขยะติดเชื้อของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดระยอง (องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง)

ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม รายงาน

 

แกลเลอรี่