Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงาน สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงาน สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 5 มีนาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่13 (ชลบุรี) มอบหมายนางปรานี โอรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และนางสาวชมภูนุช พิมพ์ทอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะ ลงพื้นที่ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับผิดชอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน และผู้แทนของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 3 แห่ง ได้แก่ 1. เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ (ที่เอกชน บริษัทอีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด (EEP)) 2. เทศบาลนครสมุทรปราการ (อยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบกำจัดขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ และ 3. องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา (ปิดดำเนินการและปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจปริมาณขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้าง การนำขยะไปใช้ประโยชน์และสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยพร้อมให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อปรับปรุงให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและจัดทำรายงานฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันส่งกรมควบคุมมลพิษต่อไป

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่