Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ณ จังหวัดจันทบุรี

ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ณ จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 6 มีนาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่13 (ชลบุรี) มอบหมาย นางลักษณา วีรธนาภรณ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี ติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับงบประมาณ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต และองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามรายละเอียดในการจัดทำเอกสารส่งให้สำนักกองทุนสิ่งแวดล้อมและให้คำแนะนำในการดำเนินงานตามแผนของโครงการ

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่