Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะต้นทางเพื่อมุ่งสู่จังหวัดสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะต้นทางเพื่อมุ่งสู่จังหวัดสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนัก พร้อมด้วย นางลักษณา วีรธนาภรณ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและคณะ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อมุ่งสู่จังหวัดสะอาด ณ โรงแรมนิว แทรเวิล ลอด์จ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการฯ พื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด และได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักเป็นประธานในการเปิดการประชุมฯ โดยมีผู้เข้าร่วมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 แห่ง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จำนวนรวมทั้งสิ้น 50 คน และในช่วงเช้าผู้แทนจาก ทสจ. ทั้ง 3 จังหวัดรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยจังหวัด นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรีบรรยายเรื่องมาตรการลดคัดแยกขยะตามหลัก 3R และนายวรกร แต้นำชัย นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ ผู้แทนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมบรรยายแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการขยะที่ต้นทางมุ่งสู่จังหวัดสะอาด และช่วงบ่ายรับฟังการบรรยายเรื่องการลดคัดแยกขยะโดยประชาชน ในพื้นที่ต้นแบบชุมชนขยะ โดย นายสายัณห์ รุ่งเรือง ประธานชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรจังหวัดระยอง(วังหว้า) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ในการลดคัดแยกและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์โดยกระบวนการมีส่วนร่วม และขับเคลื่อนสู่การบริหารจัดการขยะที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนายกระดับจังหวัดสู่การเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่