Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงาน สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน พื้นที่จังหวัดตราด

ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงาน สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน พื้นที่จังหวัดตราด

วันที่ 18 มีนาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่13 (ชลบุรี) มอบหมายนางสาวชมภูนุช พิมพ์ทอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะ ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับผิดชอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ในพื้นที่จังหวัดตราด รวมทั้งสิ้น 3 แห่ง ได้แก่ 1. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล 2. เทศบาลตำบลบ่อพลอย และ 3. เทศบาลตำบลหนองบอน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจปริมาณขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้าง การนำขยะไปใช้ประโยชน์และสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยพร้อมให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อปรับปรุงให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและจัดทำรายงานฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันส่งกรมควบคุมมลพิษต่อไป

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่