Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงาน สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน พื้นที่จังหวัดตราด

ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงาน สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน พื้นที่จังหวัดตราด

วันที่ 19 มีนาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่13 (ชลบุรี) มอบหมายนางปรานี โอรักษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม นางสาวชมภูนุช พิมพ์ทอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ผู้แทนจากท้องถิ่นจังหวัดตราด และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับผิดชอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน สำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ในพื้นที่จังหวัดตราด รวมทั้งสิ้น 4 แห่ง ได้แก่ 1. เทศบาลเมืองตราด 2. เทศบาลตำบลเขาสมิง 3. เทศบาลตำบลแสนตุ้ง และ 4. องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจปริมาณขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้าง การนำขยะไปใช้ประโยชน์และสถานภาพการดำเนินงานของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยพร้อมให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อปรับปรุงให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและจัดทำรายงานฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันส่งกรมควบคุมมลพิษต่อไป

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่