Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)

Regional Environment Office 13 (Chonburi)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยติดตามผลการดำเนินงาน โครงการเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน

เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยติดตามผลการดำเนินงาน โครงการเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน

วันที่ 20 มีนาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) มอบหมายให้นางสาวพรชนก บัณฑิตไทย เจ้าพนักงานธุรการเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยติดตามผลการดำเนินงานโครงการเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน ภายใต้โครงการจ้างจัดทำรายงานการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองในการสัมมนาระดับสูงเอเชียตะวันออก เรื่อง เมืองยั่งยืน ครั้งที่ 11 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นสู่เมืองต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยมีกิจกรรมชวนคิดชวนคุยใน 2 หัวข้อ 1. ความภาคภูมิใจ/ความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนตำบลฉมัน 2. แนวทางการยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนตำบลฉมันสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม : รายงาน

แกลเลอรี่